Säännöt

Pro Luontokuva ry:n säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Pro Luontokuva ry, lyhennettynä ProLk, ruotsiksi Pro Naturfotografi Finland rf, englanniksi Pro Nature Photography Association Finland.
Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toimialueena Suomi.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on
1) toimia ammattimaisesti toimivien luontokuvaajien yhdyssiteenä ja edunvalvojana
2) edistää ja vaalia luontokuvan ja luontokuvauksen arvostusta ja tasoa
3) edistää ammattimaisesti toimivien luontokuvaajien tunnettavuutta ja tavoitettavuutta
4) toimia luontokuvan aitouden ja uskottavuuden puolesta
5) edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua
6) edistää luontokuvan esteettistä ja dokumentaarista arvoa

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
1) sitouttaa jäsenet toimimaan luontoa kunnioittaen, luonnonsuojelulakien ja määräysten
mukaisesti
2) sitouttaa jäsenet merkitsemään selkeästi omassa tuotannossaan ja kuvia eteenpäin
luovuttaessaan, mikäli luontokuvan sisältöä on oleellisesti muutettu kuvan ottohetken
jälkeen tai mikäli kohde ei ole kuvattu sen luonnollisessa ympäristössä
3) järjestää jäsenistön yhteisiä luontokuvatapahtumia ja koulutustilaisuuksia
4) voi liittyä jäseneksi yhteisöön tai yhdistykseen, jolla on vastaavat toimintaperiaatteet
5) voi toimia yhteistyössä vastaavia päämääriä omaavien yhdistysten ja
yhteisöjen kanssa
6) voi jakaa apurahoja tai avustuksia

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi
1) kerätä jäseniltään jäsenmaksua ja liittymismaksun
2) vastaanottaa apurahoja, avustuksia ja lahjoituksia
3) järjestää keräyksiä, myyjäisiä tai arpajaisia
4) hankkia ja omistaa toimintansa kannalta tarpeellista kiinteää ja irtainta
omaisuutta
5) harjoittaa luontokuvien ja alaan liittyvien muiden tuotteiden myynti- ja välitys- sekä
kustannus- ja julkaisutoimintaa

3. Jäsenet
Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja toimii sen hengen mukaisesti.
Varsinaiset jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Jäsenhakemukseen on sisällytettävä noin 15 kuvan portfolio tai vastaava ja luontokuvauksen alan ansioluettelo. Portfolion tulee osoittaa monipuolista ammattitaitoa luontokuvauksen ja luonnontuntemuksen alalta. Jäsenellä on oltava ammatillisena näyttönä myös omaa tuotantoa, kuten näyttelyitä, julkaistuja kuvia, kuvaesityksiä tai kilpailumenestystä. Yhdistyksen kokous voi myös kutsua jäsenekseen luontokuvauksen alalla erityisen ansioituneen henkilön.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannatusjäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön tai yhteisön, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Yhdistyksen jäsenet kannatusjäseniä lukuun ottamatta voivat käyttää nimensä perässä ProLk-tunnusta pilkulla erotettuna.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Kunniajäsenet ja kunniapuheenjohtajat eivät suorita jäsenmaksuja
.
6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3-6 muuta varsinaista jäsentä.
Puheenjohtajan toimikausi kestää vuosikokousten välisen ajan.
Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta kuitenkin niin, että puolet tai lähinnä puolet hallituksen jäsenistä on erovuorossa kussakin vuosikokouksessa.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai hallituksen valtuuttama henkilö yksin taikka varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Äänestyksessä jokainen äänioikeutettu jäsen voi edustaa korkeintaan kahta muuta äänioikeutettua jäsentä valtakirjalla. Valtakirjan tulee olla yksilöity tiettyyn kokoukseen ja siinä on oltava valtuutetun nimi,
valtuuttajan nimi ja omakätinen allekirjoitus kahden (2) henkilön oikeaksi todistamana.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostilla. Mikäli jäsenellä ei ole toimivaa sähköpostiosoitetta, kutsu toimitetaan kirjallisena.

11. Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen sekä
kannatusjäsenmaksun suuruudet
8. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut
jäsenet
9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia
voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen perustavassa kokouksessa Espoon Karhusaaressa 2. maaliskuuta 2005.

LATAA SÄÄNNÖT PDF-TIEDOSTONA

Kommentointi on suljettu.